Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") platí pro postup při uzavírání smlouvy o ubytování a upravují obecná práva a povinnosti mezi ubytovaným (dále jen "klient") a provozovatelem:

Název: Jeong Joo Cho (dále jen "Hotel Pod Zelenou")
Sídlo: Frýdecká 63, 737 01 Český Těšín
IČ: 74918605
DIČ: CZ6759167041

Smluvní vztah mezi ubytovatelem a klientem se řídí příslušnou smlouvou o ubytování, uzavřenou mezi ubytovatelem a klientem, a těmito VOP. Není-li některé ustanovení výslovně upraveno, postupuje se dle příslušných ustanoveních občanského zákoníku. Před ustanoveními těchto VOP mají přednost individuální ujednání obsažená ve smlouvě o ubytování, respektive písemném potvrzení rezervace ubytovatele a/nebo jejich přílohách. Ubytovatel si přitom vyhrazuje právo uvést ve svých nabídkách a/nebo reklamních materiálech i jiné podmínky, které mají přednost před těmito VOP.

Postup při rezervaci a uzavření smlouvy o ubytování

Ubytovatel nezávazně nabízí ubytování klientům prostřednictvím svých internetových stránek www.hotelpodzelenou.cz, prostřednictvím schválených zprostředkovatelů a pomocí reklamních materiálů ubytovatele (dále jen "nabídka"). Údaje obsažené v nabídce mají pouze informativní charakter.

Klient prostřednictvím webových stránkách ubytovatele www.hotelpodzelenou.cz nebo jiným způsobem zasílá ubytovateli poptávku po ubytování a službách (dále jen "Objednávka"). Odesláním Objednávky ubytovateli klient potvrzuje, že se plně seznámil s těmito VOP, přičemž s nimi souhlasí a uznává je jako podmínky a nedílnou součást smlouvy o ubytování. Klient je povinen vyplnit údaje v rezervačním formuláři úplně (včetně případného IČO a DIČ) a pravdivě. Ubytovatel si vyhrazuje neomezené právo odmítnout Objednávku, a to i bez uvedení důvodu.

Klient je v případě akceptace doručené Rezervace ubytovatele povinen uhradit celkovou cenu způsobem a za platebních podmínek uvedených v Rezervaci.

Platební podmínky a storno-poplatek

V případě nevratné rezervace není možné rezervaci zrušit či změnit, tzn. že storno-poplatek při zrušení rezervace činí 100 % celkové ceny pobytu. Hosté po potvrzení rezervace obdrží od ubytovacího zařízení pokyny k platbě za ubytování (100 % ceny pobytu) přes platební bránu COMGATE.

V případě standardní rezervace, kde cena pobytu je vždy o 10% vyšší než nevratná cena, má host možnost platit za ubytování na místě.

Ostatní ustanovení

Ubytování klienta ze strany ubytovatele je možné nejdříve od 16:00 hod. dne uvedeného v Rezervaci jako první den ubytování. Klient je povinen předat vyklizený objekt v poslední den ubytování uvedený v Rezervaci nejpozději do 10:00 hod. V případě prodlení s předáním vyklizeného objektu klientem je ubytovatel oprávněn účtovat klientovi za každou započatou hodinu prodlení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých).

Nabude-li ubytovatel důvodné podezření, že klient užívá objekt v rozporu s podmínkami Rezervace či v rozporu s ubytovacími nebo provozními řády ubytovatele nebo v rozporu s veřejným pořádkem, je ubytovatel oprávněn vstoupit do objektu a vykonat kontrolu jeho užívání.

Ubytovatel neodpovídá za škody vzniklé na funkčnosti elektrických či elektronických zařízeních klienta a dále za případné omyly či nesprávně poskytnuté informace o akcích či poskytovaných službách ze strany jiných osob.

Žádná parkovací plocha Hotel Pod Zelenou, není hlídaným parkovištěm a ubytovatel ani neposkytuje jakýkoli dohled nad zaparkovanými vozidly klientů a/nebo jejich příslušenstvím.

Klient prokazatelným projevem jeho vůle potvrzuje, že veškeré osobní údaje uvedené v rezervačním formuláři jsou pravdivé a správné, že byl poučen o svých právech souvisejících se správou a zpracováním jeho osobních údajů, zejména o tom, že má práva dle § 11, 12, 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o ochraně osobních údajů"). Zároveň uděluje svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů ubytovatelem jako správcem, případně dalšími osobami, se kterými jako zpracovatelem ubytovatel uzavře příslušnou smlouvu dle § 6 Zákona o ochraně osobních údajů, včetně zpřístupnění a předání poskytnutých údajů těmto zpracovatelům a osobám dle § 14 Zákona o ochraně osobních údajů spolupracujícím s ubytovatelem na základě smlouvy, a to v rozsahu údajů jeho jména, příjmení, adresy, čísla telefonu a e-mailové adresy jím uvedených v rezervačním formuláři  na dobu neurčitou, resp. do odvolání či odmítnutí jeho souhlasu, resp. vyslovení jeho nesouhlasu, s využíváním elektronického kontaktu, který uvedl v rezervačním formuláři, za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu Zákona o službách IS (tj. se zasíláním obchodních sdělení klientovi prostřednictvím elektronických prostředků ubytovatelem a třetími osobami uvedenými v předchozím odstavci), která budou zahrnovat obchodní sdělení týkající se výrobků, služeb, produktů a aktivit jak ubytovatele, tak třetích osob uvedených v předchozím odstavci.

Závěrečná ustanovení

Tyto VOP ve smyslu § 1751 a násl. občanského zákoníku upravují postup při uzavírání, tvoří obsah a jsou nedílnou součástí smlouvy o ubytování, uzavřené mezi klientem a ubytovatelem.

Je-li v těchto VOP požadována písemná forma právního jednání, považuje se za dodržení této formy, je-li právní jednání učiněno formou dopisu, faxem nebo e-mailem.

Tyto VOP může v plném a neomezeném rozsahu ubytovatel doplňovat a měnit elektronickou formou. V případě, že k takovéto změně dojde, bude nová verze VOP umístěna na internetových stránkách ubytovatele www.hotelpodzelenou.cz a zaslána klientovi, se kterým probíhá proces Rezervace. Změna těchto VOP nabývá na účinnosti okamžikem zveřejnění nebo doručením jejího znění klientovi. V případě nesouhlasu klienta se zveřejněnou změnou VOP, je klient povinen tento nesouhlas ubytovateli písemně sdělit nejpozději do dvou dnů od doručení změny VOP. Vztah klienta a ubytovatele a z toho vyplývajících vzájemných práv, povinností a podmínek se řídí těmi VOP, které mu byly zaslány spolu s Rezervací.

Pokud jakékoli jednotlivé ustanovení těchto VOP bude shledáno jako neplatné, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto VOP a taková neplatnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto VOP.

V ostatních otázkách neupravených těmito VOP se klient a ubytovatel zavazují řídit právními předpisy České republiky, dobrými mravy a zvyklostmi v oblasti poskytování ubytovacích služeb a případné spory řešit přednostně smírnou cestou.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 15.05.2022.